Regulamin sklepu internetowego Innowacje-zdrowia.pl

§ 1. Definicje

1.    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
2.    Sprzedawca – Whole Life Tomasz Łaska, 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 31, NIP 8921376632, REGON 362604737
3.    Administrator danych osobowych – Whole Life Tomasz Łaska, 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 31, NIP 8921376632, REGON 362604737.
Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
4.    Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem innowacje-zdrowia.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;
6.    Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym;
7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;
9.    Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego innowacje-zdrowia.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;
10.    Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego innowacje-zdrowia.pl, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
11.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
12.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
13.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3.    Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.    Informacja o cenie podawana na stronie innowacje-zdrowia.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.
2.    Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies
3.    Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w przedmiotowym dokumencie.
4.    W celu rejestracji w Sklepie Internetowym innowacje-zdrowia.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
5.    Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
6.    Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7.    Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy.
8.    Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.
9.    Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego innowacje-zdrowia.pl (w tym od zapłaty) w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.
10.    W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@innowacje-zdrowia.pl
11.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także, gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.
12.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej innowacje-zdrowia.pl, lub zalogować pod wskazanym adresem, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie lub usuwanie z Koszyka.
3.    Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
4.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru.
5.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
6.    Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawiera informacje dotyczące:

– zamówionego Towaru,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
– wybranego sposobu dostawy,
– kosztów dostawy,
– wybranej metody płatności,
– wybranego adresu dostawy.

7.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym momencie.
3.    Klient ma możliwość wyboru metody płatności:
– płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl
– przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy
– gotówką przy odbiorze Towaru od kuriera Inpost.
4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).

§ 6. Realizacja zamówienia i dostawa towaru

1.    Realizacja zamówienia następuje, gdy do Sklepu Internetowego dotrze do Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
2.    Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl – 2 dni robocze od dnia zarejestrowania transakcji
– w przypadku płatności “za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
– w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

3.    Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
4.    Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
5.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
6.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. Promocje i rabaty nie sumują się ze sobą.
7.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
8.    Dostawy poza obszar Polski mogą by realizowane po uprzedniej wycenie wysyłki i jej akceptacji ze strony klienta.
9.    Dostawa zamówionych w sklepie internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:

– Kurier Inpost
– Odbiór osobisty – w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu

10.    Zaleca się weryfikowanie stanu paczki w obecności osoby doręczającej. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń odmowy jej przyjęcia.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.    Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres:

– drogą pocztową – Whole Life Tomasz Łaska, 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 31
– drogą elektroniczną – sklep@innowacje-zdrowia.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.

2.    Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, od momentu otrzymania towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
3.    Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które nie posiadają fabrycznych opakowań i zabezpieczeń oraz noszą ślady użytkowania.
4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5.    Zakupiony towar należy zwrócić na adres Whole Life Tomasz Łaska, 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 31.
6.    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.    Wszystkie płatności otrzymane od klienta, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem różnicy pomiędzy kosztami dostawy w trybie ekspresowym a kosztami dostawy w trybie zwykłym) zostaną zwrócone w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, z którego została dokonana zapłata za przedmiotowy towar.

§ 8. Reklamacje

1.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: sklep@innowacje-zdrowia.pl lub adres pocztowy: 85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 31. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
2.    Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3.    Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej innowacje-zdrowia.pl Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.